Podmínky používání webové stránky

Vítej na stránce www.internetovepenazenky.sk. Přístup k této webové stránce, její používání a informace obsažené na tomto informačním portálu podléhají podmínkám uvedeným níže. Přečti si pozorně tyto informace. Používáním této webové stránky souhlasíš s dodržováním těchto podmínek a budeš jimi vázán.

Podmínky používání internetových stránek společnosti Ivy Way, s.r.o. Platné od 30.1.2023.

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují používání internetových stránek s doménou www.internetovepenazenky.sk (dále jen „Stránka“) třetími osobami a seznamují Uživatele o našem vztahu s fintech společnostmi (dále jen „Partnery”), se kterými spolupracujeme.

Provozovatelem Stránek je společnost Ivy Way, s.r.o. se sídlem Lomnická 6756/14 080 05 Prešov, IČ: 51857260, Rejstřík: Obchodní rejstřík Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro 36739/P (dále jen „Provozovatel“).
Podmínky vydává, mění a doplňuje výlučně Provozovatel. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které používají Stránky (dále jen „Uživatel“). Používáním Stránek Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil, souhlasí s Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Stránky jsou určeny pro Uživatele, kteří mají sídlo nebo pobyt v zemi Evropské Unie, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Stránky jsou určeny pro Uživatele výlučně pro jejich osobní potřebu a pro účel, který není přímo ani nepřímo obchodní. Jakékoliv jiné použití Stránek (celku i jejich jednotlivých částí) podléhá předchozímu souhlasu Provozovatele.

Obsah stránek

Provozovatel Stránky neposkytuje finanční služby, pouze lidi informuje o nabídce moderních finančních produktů na evropském trhu a na své Stránce Uživateli umožňuje hodnotit fintech společnosti. S některými Partnery uzavřel partnerství. Koupí služby Partnera přes odkazy na Stránce může Provozovatel dostat malou provizi, která Uživatele nic nestojí. Recenze Provozovatele na služby Partnerů jsou transparentní a nezávislé, bez ohledu na to, zda se společností má partnerství nebo ne.

Obsah Stránek má výlučně informativní charakter. Informace na Stránkách byly získány z různých zdrojů, které Provozovatel považuje za spolehlivé (včetně webových stránek Partnerů a vlastní zkušenosti).

Autorská práva a ochranné známky

Provozovatel je v souladu se zákonem č.j. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (dále jen „Autorský zákon“) osobou oprávněnou vykonávat všechna majetková práva ke Stránkám, především šířit obsah Stránek a udělovat souhlas k jejich použití.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k obsahu Stránek, který Provozovatel umisťuje na Stránkách, včetně textu, designu stránek, grafiky, jakož ik výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách.

Názvy produktů, loga a ochranné známky Partnerů, na které se odkazuje na této Stránce, jsou majetkem Partnerů.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Informace zveřejněné na informační platformě www.internetovepenazenky.sk nejsou doporučením ani nabádáním k používání jakékoli služby. Provozovatel za žádných okolností nenese odpovědnost (včetně případů nedbalosti) za ztrátu nebo škodu, včetně přímých a nepřímých následných škod, které mohou vyplynout z přístupu nebo jakéhokoli druhu použití informací a názorů zveřejněných na těchto webových stránkách nebo poskytnutých odkazech.

Vyloučení odpovědnosti za chyby na Stránkách

Provozovatel neposkytuje Uživatelům Stránky žádné záruky. Každý Uživatel používá Stránky na vlastní riziko a odpovědnost. Stránky mohou obsahovat technické a tiskové chyby, údaje mohou být vytvořeny v chybných souborech a formátech, za které Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek. Obsah Stránek je průběžně aktualizován a upravován. Informace, údaje, názory, stanoviska zveřejněné na Stránkach musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního zveřejnění na Stránkách. Stránka Provozovatele by se neměla používat jako náhrada skutečných informací o cenách a službách Partnerů, které Uživatel najde přímo na webových stránkách Partnerů. Provozovatel neodpovídá za selhání či nemožnost připojení se ke Stránkám. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání obsahu Stránek.

Vyloučení odpovědnosti za obsah třetích stran

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky třetích osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkach. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu cizích internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek. Provozovatel neprošetřuje, neověřuje ani nemonitoruje obsah takových cizích internetových stránek. Provozovatel není ani se nestane účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel vytvoří s takovými třetími osobami.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Provozovatel Stránek si je vědom práv a povinností o ochraně osobních údajů Uživatelů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „Nařízení EU“).

Uživatel poskytuje své informace na Stránce Provozovateli dobrovolně. Údaje, které Uživatel poskytne při používání Stránek, Ivy Way, s.r.o. nebude zpracovávat mimo účel stanovený v těchto Podmínkách. Údaje nebude předávat bez souhlasu Uživatele další osobě s výjimkou případů stanovených v dokumentu o Ochraně osobních údajů. Uživatel uděluje Provozovateli svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů podle Nařízení EU.

Celé znění dokumentu Ochrana osobních údajů, včetně informací o používání souborů Cookies, si můžete přečíst v tomto dokumentu.

Odběr novinek

V souladu s ustanovením §3 ods. 3 zákona č . 147/2001 Sb. o reklamě v platném znění a ustanovením § 62 zákona č.j. 351/2011 o elektronických komunikacích v platném znění, registrovaný Uživatel udělil Provozovateli souhlas se zasíláním novinek, informací, marketingových materiálů, obchodních nabídek našich partnerů formou elektronické pošty Provozovatele. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že tento souhlas může kdykoli odvolat. Odpovědnou osobou je společnost Ivy Way, s.r.o. – jednatel Ivana Štefková, email: kontakt@internetovepenazenky.sk

Tyto Podmínky byly naposledy změněny 30. 5. 2023.

V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a dále je nepoužívejte.